2012. június 20., szerda

Az ezoterikus iskolák és a civilizáció; P. D. Ouspensky írása, harmadik részAz emberiség ősi hagyományai szinte egyöntetűen amellett tanúskodnak, hogy az ember története egy boldog, "aranykori", "paradicsomi" állapottal kezdődött. Ebben a korban az ember közvetlen kapcsolatban volt a magasabb erőkkel, amelyek őt létrehozták, és sokkal több, gazdagabb lehetősége volt, mint a mostani embereknek. Ekkor még kevés ember volt a földön, ám ők nagyon magas spirituális szinten léteztek. Ezzel szemben a mostani emberiség élete szinte mindenben az aranykori lét ellentéte, ahol az jellemző, hogy rengeteg ember él nagyon alacsony spirituális nívón, messze lehetőségei alatt. Az ezoterikus iskolák célja, így a mienké is az, hogy a mostani korszak körülményei között, amennyire lehetséges, létrehozzák az aranykort. Ez csak a magasabb erőkkel való élő kapcsolat által lehetséges. Lássuk, mit ír erről Ouspensky:Az első emberiség nem volt képes elkezdeni semmilyen kultúrát. Még nem volt belső kör, hogy segítse őket, hogy első lépéseiket vezesse. És az embernek azoktól az erőktől kellett segítséget kapnia, amelyek teremtették őt. Ezeknek az erőknek kellett betölteniük azt a szerepet, amit később a belső kör játszott.

A kultúra elkezdődött, és, mivel az első ember még nem rendelkezett a hibák szokásával, sem a tévedések gyakorlatával, sem pedig a barbárság emlékével, ezért a kultúra hihetetlen gyorsasággal fejlődött. Továbbá ez a kultúra nem alakított ki negatív oldalakat, hanem csak pozitív oldalakat. Az ember teljes egységben élt a természettel, látta minden dolgok belső tulajdonságait, megértette ezeket a tulajdonságokat, és nevet adott minden dolognak tulajdonságai szerint. Az állatok engedelmeskedtek neki; állandó érintkezésben volt a magasabb erőkkel, amelyek teremtették őt.


És az ember nagy magasságokba emelkedett, és nagy gyorsasággal emelkedett, mert nem követett el hibákat emelkedése során. De ez a hibázásra való képtelenség és a hibák gyakorlatának hiánya, míg egyrészt felgyorsította fejlődését, másrészről azonban nagy veszélynek tette ki őt, mert magával hozta a hibák következményeinek elkerülésére való képtelenséget - ami ugyanakkor lehetséges maradt.

Végül az ember elkövetett egy hibát. És ezt a hibát akkor követte el, amikor már nagy magasságokba emelkedett.

Ez a hiba abban állt, hogy magasabbnak tartotta magát, mint amilyen nagy valójában volt. Úgy gondolta, hogy már tudta, mi a jó, és mi a rossz; azt gondolta, hogy magától is képes vezetni és irányítani az életét, külső segítség nélkül.

Ez a hiba talán nem lett volna olyan nagy, az eredményeit talán ki lehetett volna javítani vagy meg lehetett volna változtatni, ha az ember tudta volna, hogyan bánjon a hibáinak az eredményeivel. A hiba növekedni kezdett, gigantikus méreteket kezdett ölteni, míg végül elkezdte magát megnyilvánítani az ember életének minden oldalában. Az ember zuhanni kezdett. A hullám végigfutott. Az ember gyorsan alásüllyedt arra a szintre, ahonnan kezdte, magával hozva a megszerzett bűnt.

És egy többé-kevésbé hosszú nyugalmi periódus után a meredek emelkedés a magasabb erők segítségével újra elkezdődött. Az egyetlen különbség az volt, hogy ezennel az ember már rendelkezett a hibák elkövetésének képességével, volt bűne. És a kultúra második hulláma testvérgyilkossággal kezdődött, Káin bűnével, ami az új kultúra sarokköve lett.

 
Ám a bűn „karmáján” kívül az ember szert tett egy bizonyos tapasztalatra is korábbi hibái révén, így amikor a végzetes hiba pillanata visszatért, akkor már nem a teljes emberiség volt az, amely elkövette. Volt egy bizonyos számú ember, akik nem követték el Káin vétkét, akik semmilyen módon nem társultak hozzá, és semmilyen tekintetben nem húztak hasznot belőle.

Ettől a pillanattól kezdve az emberiség útjai szétváltak. Azok, akik a hibát elkövették, zuhanni kezdtek, amíg ismét elérték a legalacsonyabb szintet. De amikor végül segítségért fordultak, azok, akik nem buktak el, vagyis akik nem követték el a hibát, képesek voltak megadni a segítséget.

Ez a legkorábbi kultúrák vázlatos története. Ádám és Éva mítosza az első kultúra történetét jelenti. Az élet az Éden kertjében a civilizációnak az a formája volt, amit az első kultúra elért. Az ember bukása annak a kísérletnek az eredménye volt, hogy az ember megpróbált megszabadulni a magasabb erőktől, amelyek fejlődését irányították, és elkezdeni a saját életét, egyedül saját megítélésére bízva útját. Minden kultúra elköveti ezt az alapvető hibát a maga módján. Minden új kultúra kifejleszt valami új jellemvonást, új eredményeket ér el, és azután mindent elveszít. De mindazt, ami valóban értékes, megőrzik azok, akik nem követnek el hibákat, és ez szolgál a soron következő kultúra építőanyagául.

Az első kultúra emberének nem volt tapasztalata a hibákról. Emelkedése nagyon gyors volt, de nem volt eléggé összetett, nem volt eléggé változatos. Az ember nem fejlesztette ki magában minden lehetőségét, ami benne volt, mert sok dolgot nagyon könnyen ért el. De a bukások sorozata után, a tévedések és bűnök terhével megrakva, az ember más lehetőségeit is elkezdte kifejleszteni, amelyek benne rejtőztek, hogy ellensúlyozza azoknak a hibáknak az eredményeit.

Az emberiség későbbi életében és a későbbi kultúrákban ezeknek a lehetőségeknek a kifejlődése a belső kör segítségével megy végbe. Ebből a szempontból az emberiség számára lehetséges bármely fejlődés egy csekély számú egyén fejlődését jelenti, ami valószínűleg hosszú időszakon át megy végbe. Az emberiség tömege nem fejlődik; pusztán változik valamilyen mértékben, alkalmazkodva a környező létfeltételekhez. Mint egy élő szervezet esetében. Az emberiség fejlődése az azt alkotó sejtek egy kicsiny csoportjának fejlődésében áll. A fejlődő sejt átkerül a szervezet magasabbrendű szövetei közé, ezek a magasabb rendű szövetek pedig azáltal nyernek táplálékot, hogy magukba fogadják a fejlődő sejteket. A magasabb rendű szövetek ideája a belső kör ideájának felel meg.


És ebbe a szervezetbe ágyazottan, a háttérben rejtve folyik az egyéni ember élete és tevékenysége, vagyis az egyéni sejteké, amelyek ezeket a szervezeteket alkotják. Ezeknek az egyéni embereknek a tevékenysége hozza létre azt, amit kultúrának és civilizációnak nevezünk. A tömegek tevékenysége mindig ellensége ennek a kultúrának, mindig az elpusztítására tör. A tömegek nem hoznak létre semmit. Csak rombolnak. Az egyéni emberek azok, akik alkotnak. Minden találmány, felfedezés, újítás, minden technikai fejlődés, a tudomány, a művészet, az építészet és mérnöki tudományok, minden filozófiai rendszer fejlődése, minden vallási tanítás, mindezek az egyéni emberek tevékenységének eredményei. Ezen tevékenység eredményeinek elpusztítása, eltorzítása, megsemmisítése, eltörlése a föld színéről – ez az emberi tömegek tevékenysége.

Ez nem jelenti azt, hogy az egyéni ember ne tudná a rombolás folyamatait szolgálni. Ellenkezőleg, a nagymértékű rombolás kezdeményezése mindig egyéni emberektől függ, a tömegek pedig pusztán a végrehajtók. De a tömegek soha nem képesek semmit sem teremteni, bár képesek maguktól rombolni.

Ha megértjük, hogy az emberiség tömegei, vagyis az emberek és a fajok az egyéni emberhez képest alacsonyabb rendű létezők, akkor meg kell azt is értenünk, hogy a népek és a fajok nem képesek ugyanabban a mértékben fejlődni, mint ahogyan az egyéni ember képes.

Fogalmunk sincs, miben is állhatna egy nép vagy egy népfaj fejődése, bár gyakran beszélnek ilyesfajta fejlődésről. Ami azt illeti, amennyire történelmi megfigyeléseink korlátai látni engedik, minden nép és nemzet egy és ugyanazon utat járja be: Növekednek, kialakulnak, elérik a méret és hatalom egy bizonyos fokát, és azután elkezdődik felbomlásuk, hanyatlásuk és bukásuk. Végül teljesen eltűnnek és alkotórészeivé válnak egy másik létezőnek, ami hozzájuk hasonlít. A fajok és nemzetek ugyanúgy meghalnak, mint az egyéni emberek. Azonban az egyének számara léteznek bizonyos más lehetőségek is a halálon kívül, amellyel az emberi tömegek nagy organizmusai nem rendelkeznek, mert ezeknek az organizmusoknak a lelke pont olyan formátlan, mint a testük.
Az egyéni ember tragédiája abban a tényben rejlik, hogy életét teljes mértékben egy ilyen alacsonyabb rendű lény sűrű tömegében éli, és minden aktivitása ennek a vak, zselészerű organizmusnak a szolgálatába van állítva. Ugyanakkor az ember tudatos egyéni aktivitása, a gondolat és az alkotó munka terén végzett erőfeszítései az ilyen nagy organizmusok érdekével szemben bontakoznak ki, azok ellenére és azokat semmibe véve. Azonban természetesen nem lenne igaz azt állítani, hogy az ember minden egyéni tevékenysége az eme nagy organizmusokkal való tudatos küzdelemből áll. Az embert legyőzték és rabszolgává tették. És gyakran az történik, hogy az ember azt hiszi, egyéni tevékenységével ezeket a nagy lényeket szolgálja, és ezeket kell szolgálnia. De az emberi szellem magasabb megnyilvánulásai, az ember magasabb rendű tevékenysége teljes mértékben fölöslegesek a nagy organizmusok számára; valójában a legtöbb esetben kellemetlenek a számukra, ellenükre vannak és egyenesen veszélyesek, mert eltérítik az egyéni munkaerőt, amit egyébként elnyelne a nagy organizmus életének örvénylése. A nagy organizmus egy tudattalan, pusztán fiziológiai módon arra törekszik, hogy magáénak tartsa meg az őt felépítő egyéni sejtek valamennyi erejét, saját érdekében használva fel azt, ami többnyire abban áll, hogy hasonló organizmusokkal harcol. De ha emlékezünk arra, hogy az egyéni sejtek, vagyis az emberek sokkal inkább összetett lények, mint a nagy organizmusok, és hogy az előbbiek tevékenysége messze felülmúlja az utóbbiak számára lehetséges tevékenységek körét, akkor megértjük ezt az állandó küzdelmet az ember és az emberi aggregátumok között, és megértjük, hogy az, amit haladásnak és fejlődésnek hívnak, nem más, mint az egyéni aktivitások maradványai, miután végbement a küzdelem az amorf tömegek és az egyéni tevékenység között. A tömegek vak organizmusai harcban állnak a kibontakozó szellem megnyilvánulásaival, megsemmisítik és elnyomják azokat, és elpusztítják, amik azok által létrejöttek. De még így sem képesek azokat teljes mértékben megsemmisíteni. Valami megmarad, és ez az, amit fejlődésnek vagy civilizációnak nevezünk.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése